js屏蔽F12和右键代码

【摘要】 //屏蔽F12和右键  function click(e) { if (document.all) { if (e......

//屏蔽F12和右键
 function click(e) {
if (document.all) {
if (event.button==2||event.button==3) { alert("你想干什么?");
οncοntextmenu='return false';
}
}
if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
οncοntextmenu='return false';
}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
}
document.οnmοusedοwn=click;
document.oncontextmenu = new Function("return false;")
document.onkeydown =document.onkeyup = document.οnkeypress=function(){ 
if(window.event.keyCode == 123) { 
window.event.returnValue=false;
return(false); 
} 
}
//屏蔽F12和右键


本文标签:标签: JS实例
版权声明:《 js屏蔽F12和右键代码 》为作者 思源哥哥原创文章,转载请注明原文地址!
最后编辑:2019-10-21 16:10:15
分享到:
打赏
评论 (2)
  • 这个我看着有点眼熟。

    • @小桃子i: 哈哈哈 这是在你网站看到的 我就随便mark了一下,也没弄文字说明啥的 下次写写介绍