emlog6.0获取指定分类文章首文章大图

2019-4-14 / 1 评论 EMLOG教程 / 思源哥哥

本文共计 9269 字,感谢您的耐心浏览与评论.

类似于新闻类网站,第一张文章会显示图片和摘要

我用的是老司机的6.0,代码附上

<?php
//栏目文章列表
function get_list($sort){
	$db = MySql::getInstance();
	?>
	<?php
	$sql1 = "SELECT sortname FROM ".DB_PREFIX."sort WHERE sid=".$sort;
	$s = $db->query($sql1);
	$sortname = $db->fetch_array($s);
	?>
		  <div class="col-sm-6 0">
                    <div class="cmslist">
                        <div class="xyti">
						<h3>
                                <i class="fa fa-rss">
                                </i>
                                <a href="" class="mcolor">
                                <?php global $CACHE;$sort_cache = $CACHE->readCache('sort'); ?>
<?php echo $sortname['sortname'];?>
                                </a>
                                <a href="<?php echo Url::sort($sort); ?>" class="mcolor1">
                                    <span class="fa fa-bars">
                                        &nbsp;更多
                                    </span>
                                </a>
                            </h3>
                        </div>
                        <ul>					
	<?php
        $result = $db->query("SELECT * FROM ".DB_PREFIX."sort WHERE sid=".$sort ." or pid='$sort'");
        $all = array();
        while ($row = $db->fetch_array($result)) {
            $all[] = $row;
        }
        $sorts = array();
        $sortids = array();
        foreach($all as $v){
            $sorts[$v['sid']] = $v;
            $sortids[] = $v['sid'];
			$i=$i++;
        }
        if(!$sortids){
            $sortids[] = 0;
        }
	$sql2 = "SELECT gid,title,thumbs,content,date,sortid FROM ".DB_PREFIX."blog WHERE sortid in(".  join(",", $sortids).") AND hide='n' ORDER BY `date` DESC LIMIT 8";
	$list = $db->query($sql2);
	while($row = $db->fetch_array($list)){
            $sort = isset($sorts[$row['sortid']])?$sorts[$row['sortid']]:array();
	?>
	
    	<?php if($i=1):?>
        <li class="first">
		<div class="sort-img">
		<a href="<?php echo Url::log($row['gid']);?>" title="<?php echo $row['title'] = subString(strip_tags($row['title']),0,40); ?>" class="pic">
<img src="<?php echo $row["thumbs"];?>" alt="" style="display: inline;"></a><a href="<?php echo Url::log($row['gid']);?>" title="" class="text"><?php echo $row['title'];?></a><div class="des"><?php echo $row['content'] = subString(strip_tags($row['content']),0,200); ?></div></li>                
		<?php else:?>
		<li>
		     <i class="fa fa-caret-right">
                                </i>
                                <a class="marginLeft" href="<?php echo Url::log($row['gid']);?>" title="<?php echo $row['title'];?>">
                                    <?php echo $row['title'];?>
                                </a>
                            </li>
	<?php endif;?>
	<?php }?>
	</ul>
	 </div>
     </div>
<?php }?>
调用<?php get_list(1);?>

效果图

截图-342695359.jpg

补一下 判断 如果空值输出默认图

<img src="<?php empty($row["thumbs"]) ? print '/content/templates/news/images/nopic.jpg' : print $row["thumbs"];?>" alt="" style="display: inline;">


转载:转载请注明原文链接 - emlog6.0获取指定分类文章首文章大图


1条回应:“emlog6.0获取指定分类文章首文章大图”

  1. 换域名了 www.048438.com  小胖博客,友链下


发表评论